Nhạc Phật Giáo

一花一世界 (One flower is a world) | 巫娜 | 古琴

0:00​ Play The Guqin In The Night

5:20​ Enlightenment

12:51​ Lotus River

17:45​ Ascend To The Heaven

21:50​ Shone Ancient Temple

29:04​ Zen Road And Heart Bridge

35:18​ Transmigration

40:17​ Everything Resonance

45:31​ Bloom Call On Buddha

52:05​ Spirit Pulse

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *