Uncategorized

Hoa Ưu Đàm mọc ở bụi Trúc

Hoa Ưu Đàm mọc ở bụi Trúc, Ưu đàm bà la là một loại cây thiêng, 3000 năm mới nở hoa một lần. Người ta tin rằng mỗi khi hoa ưu đàm nở thì sẽ mang lại điềm lành.