Tổng hợp

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

Phát bồ đề tâm văn là một bài văn rất ngắn, nhưng nội dung của bài văn này, bất cứ người học Phật nào cũng phải nằm lòng, không những vậy mà phải đời đời khắc cốt ghi tâm.

Tổng hợp

Phát Bồ-đề tâm từ Chùa Hoằng Pháp

Khi phát tâm Bồ-đề xuất gia tầm đạo, chúng ta thệ nguyện phát túc siêu phương và phải phát nguyện “Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh”. Đây không phải đơn thuần là một chuyện nhỏ mà tâm nguyện đó chính là một sự đại nguyện được huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp và đây cũng là căn lành của hành giả tu tập.

Tổng hợp

Ý nghĩa phát Bồ đề tâm

Bài văn Khuyến phát Bồ đề Tâm do Ngài Thật Hiền Đại Sư đời Thanh soạn ra để khích lệ tứ chúng phát tâm tu tập, lập nguyện Bồ đề hoá độ chúng sanh, đền trả bốn ơn cứu ba loại