Tổng hợp

Phát vô thượng Bồ-đề tâm và Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật (Diệu Âm Trí Thành)

Niệm Phật thì phải luôn nhớ chỉ có danh hiệu “A Di Đà Phật”, để giữ tâm đạt đến trạng thái Nhất tâm bất loạn. Nếu trong tâm khởi sanh một danh hiệu khác, ngay cả danh hiệu của một vị Phật khác, thì sự niệm Phật sẽ không được Nhất tâm, ta gọi là nhị tâm, nhị tâm là loạn tâm…

Tổng hợp

4 Pháp giúp tăng trưởng bồ đề tâm

Tâm bồ đề trong mỗi chúng ta, mỗi người phật tử ai cũng có, như các bài giảng trước, chúng ta đã được học qua, nghe qua phát tâm bồ đề, vậy một người phật tử sau khi phát tâm bồ đề rồi để tăng trưởng tâm bồ đề

Tổng hợp

Thế nào là Bồ Đề tâm?

Theo như sự diễn giảng của đức Phật về pháp, ý nghĩa thực sự của bồ đề tâm là: đó là nguyên nhân tất yếu dẫn đến việc ta trở thành một vị bồ tát. Bất cứ ai đi trên các con đường giác ngộ cuối cùng sẽ gặt quả giác ngộ.