Tổng hợp

Pháp tu Tây Tạng – Khai mở trí giác (P5)

Tâm nguyện cao nhất là tâm bồ đề: nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh. Kế tiếp là tâm nguyện cầu giải thoát luân hồi. Thứ ba là tâm nguyện xả bỏ ràng buộc trong kiếp sống hiện tại để nhắm đến lợi ích an lạc của những kiếp về sau.

Tổng hợp

Nền tảng Đại Thừa là Tâm Bồ Đề

Tâm bồ đề qui ước cũng có hai: tâm nguyện và tâm hành. Tâm nguyện bồ đề là ước muốn thành tựu quả giác ngộ để độ sinh, và tâm hành bồ đề là thực hiện ước muốn này bằng việc làm qua pháp hành sáu hạnh ba la mật.

Tổng hợp

PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM

“Thuở xa xưa, có một thương nhân thông minh, sáng suốt, làm việc nhân từ, hòa thuận. Thấy cha mẹ, họ hàng nghèo khó, luôn luôn buồn rầu, bức thiết