Tổng hợp

Tu Tứ Vô Lượng Tâm sau phát Tâm Bồ Đề

Bồ Tát lìa Ngã, nhưng không nhập A-la-hán quả là lẽ nầy. Chư A-la-hán vì cái thấy cạn hẹp, sợ sanh tử, nên khi phá ngã liền an trụ trong Diệt Tận Định, gọi là trầm Không trệ tịch. Chẳng làm lợi ích cho chúng sanh.

Tổng hợp

SAO GỌI LÀ BỒ ĐỀ TÂM? – Pram Nguyen

Người đã phát Bồ Đề Tâm, rồi lui sụt hay rẽ sang đường khác là vì họ đã kết duyên với hàng Thanh Văn, Duyên Giác, sợ hãi sanh tử, không tin mình có khả năng thành Phật (Phật Tánh).

Tổng hợp

Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề

Trong kinh Lăng Nghiêm, tâm này được gọi là tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác hay A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ-Đề tâm. Nói tóm tắc là Tâm Bồ Đề. Tại sao quý vị phải phát tâm Bồ Đề?

Tổng hợp

Không Phát Bồ Đề Tâm Không Thể Vãng Sanh Cực Lạc

Phát Bồ-đề tâm là việc quan trọng chính yếu nhất cần phải làm đầu tiên, kế mới đến việc niệm Phật. Kinh Hoa nghiêm dạy: “Vong thất Bồ-đề tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp,” nói rõ thẳng rằng nếu quên mất Bồ Đề tâm, thì dẫu tu tất cả các thiện pháp cũng chỉ là ma nghiệp.

Tổng hợp

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Bài pháp có tên là “Phát Bồ-đề Tâm” hay Phát tâm Bồ-đề, tức là tâm giác ngộ. Tất cả quý vị ở đây đều là Phật tử, là con bậc giác ngộ, mình phải học theo bậc giác ngộ. Học phát tâm Bồ-đề là học giác ngộ để xứng đáng với tên Phật tử của mình.