Tổng hợp

PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM

“Thuở xa xưa, có một thương nhân thông minh, sáng suốt, làm việc nhân từ, hòa thuận. Thấy cha mẹ, họ hàng nghèo khó, luôn luôn buồn rầu, bức thiết

Tổng hợp

Thi kệ xưng tán Bồ đề tâm

Ai có thể đo được bầu trời bằng một cái thước?
Ai có thể đong được đại dương với một cái ly?
Ai có thể phân tích được sự vận hành của nghiệp đến từ tâm?
Ai có thể giảng giải trọn vẹn sự vĩ đại của Bồ Đề Tâm vô thượng?

Tổng hợp

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

Phát bồ đề tâm văn là một bài văn rất ngắn, nhưng nội dung của bài văn này, bất cứ người học Phật nào cũng phải nằm lòng, không những vậy mà phải đời đời khắc cốt ghi tâm.