Tổng hợp

Phát Bồ-đề tâm từ Chùa Hoằng Pháp

Khi phát tâm Bồ-đề xuất gia tầm đạo, chúng ta thệ nguyện phát túc siêu phương và phải phát nguyện “Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh”. Đây không phải đơn thuần là một chuyện nhỏ mà tâm nguyện đó chính là một sự đại nguyện được huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp và đây cũng là căn lành của hành giả tu tập.

Tổng hợp

Ý nghĩa phát Bồ đề tâm

Bài văn Khuyến phát Bồ đề Tâm do Ngài Thật Hiền Đại Sư đời Thanh soạn ra để khích lệ tứ chúng phát tâm tu tập, lập nguyện Bồ đề hoá độ chúng sanh, đền trả bốn ơn cứu ba loại

Tổng hợp

Phát vô thượng Bồ-đề tâm và Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật (Diệu Âm Trí Thành)

Niệm Phật thì phải luôn nhớ chỉ có danh hiệu “A Di Đà Phật”, để giữ tâm đạt đến trạng thái Nhất tâm bất loạn. Nếu trong tâm khởi sanh một danh hiệu khác, ngay cả danh hiệu của một vị Phật khác, thì sự niệm Phật sẽ không được Nhất tâm, ta gọi là nhị tâm, nhị tâm là loạn tâm…

Tổng hợp

4 Pháp giúp tăng trưởng bồ đề tâm

Tâm bồ đề trong mỗi chúng ta, mỗi người phật tử ai cũng có, như các bài giảng trước, chúng ta đã được học qua, nghe qua phát tâm bồ đề, vậy một người phật tử sau khi phát tâm bồ đề rồi để tăng trưởng tâm bồ đề