Kinh Phật

KINH PHÁT TÂM BỒ-ĐỀ

Bồ tát Văn-thù bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Như Phật đã dạy: Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại không dừng; tất cả tâm pháp có trong ba đời, vốn không thực thể, thì tâm bồ-đề dựa vào cái gì mà phát khởi được. Kính xin Thế Tôn vì giúp chúng sanh chặt bỏ lưới nghi, đạt đến bồ-tát thuyết giảng chánh pháp!”

Tổng hợp

PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM

“Thuở xa xưa, có một thương nhân thông minh, sáng suốt, làm việc nhân từ, hòa thuận. Thấy cha mẹ, họ hàng nghèo khó, luôn luôn buồn rầu, bức thiết

Tổng hợp

Thi kệ xưng tán Bồ đề tâm

Ai có thể đo được bầu trời bằng một cái thước?
Ai có thể đong được đại dương với một cái ly?
Ai có thể phân tích được sự vận hành của nghiệp đến từ tâm?
Ai có thể giảng giải trọn vẹn sự vĩ đại của Bồ Đề Tâm vô thượng?