Tổng hợp

Suy nghĩ về văn phát bồ đề tâm

Giáo pháp của đạo Phật sâu thẳm và rộng lớn được ví như đại dương mênh mông. Cửa vào đạo có muôn ngàn lối, hành giả khi bước vào nếu không trang bị đức tin vững vàng, chắc sẽ choáng ngợp bởi sự uyên áo, sâu kín và pháp mầu vi diệu.

Tổng hợp

QUY Y VÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Nghĩa tổng quát của nó chỉ ra rằng một số hành vi nhất định sẽ chắc chắn nâng tâm thức của bạn lên một tầng lớp cao hơn. Chẳng hạn, nếu bạn làm tăng trưởng Bồ đề tâm và tu tập sáu Ba la mật bạn chắc chắn đạt tới giác ngộ.

Tổng hợp

Thực hành Quy y và phát Bồ Đề Tâm

Thọ quy y là lập một cam kết. Sau khi thực hành bốn điểm chuyển tâm hướng tâm chúng ta đến Giáo pháp, chúng ta sẵn sàng lập một cam kết vào con đường, sự rèn luyện tâm linh, và đến mục đích là sự đạt giác ngộ.

Tổng hợp

BỒ ĐỀ TÂM LY TƯỚNG LUẬN

Nghĩa của bồ-đề-tâm cũng như một đạo quân dũng kiện, cầm những đồ binh-khí tinh-nhuệ, quyết đem lại thắng lợi trong cuộc chiến. Chư Phật, Thế-Tôn cùng chư Đại-bồ-tát, đều do nhân-duyên phát tâm đại-bồ-đề mà thành đạo-quả. Con nay cũng phát tâm bồ-đề như thế.