Pháp Sư Tịnh Không

Bí quyết khai mở trí huệ, thần thông

Bí quyết khai mở trí huệ, thần thông Trích: Kinh Vô Lượng Thọ tập 322.avi – Pháp Sư Tịnh Không Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh. Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không. Địa điểm: Singapore. Thời gian: 1998 – 2006. Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Người đọc: Hạnh Quang. https://www.tinhkhongphapngu.net Link nguồn: https://youtu.be/Ht74hSzOs2w KẾT NHANH: #ppnm #phatphap #phatphapnhiemmau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *